De andere kant / De oare kant

je bent alleen thuis het zonnetje schijnt
en uit de verte komt een man met een doosje onder zijn arm
hij wuift naar je

je loopt hem een eindje tegemoet
groet hem en jullie schudden elkaar de hand

hij zegt dat hij blij is je te ontmoeten op deze schitterende dag
dat jullie tuin er netjes bij ligt
en wat zit het huis goed in de verf

hij zegt dat hij al een poos iemand zoekt om te laten zien
wat er in het doosje zit
maar hij is wat hongerig en vraagt eerst
iets kleins te eten

haastig zet hij de tanden in de ontbijtkoek
en spoelt de hap door met koffie
die net uit de pot komt

je wilt niet geloven wat er in het doosje zit lacht hij
het is een oplossing voor alles
maar voor een of twee mannen
gaat het niet heel lang open

met hoe meer we zijn
hoe meer we van de inhoud te zien krijgen en hoe meer
we voor anderen kunnen betekenen

ik ken wel wat lui zeg je
je schrijft een briefje
en pakt je jas

samen gaan jullie op pad
vrienden van vrienden komen erbij
overal worden jullie gastvrij onthaald
iedereen wil graag verhelpen
wat er mis is

zo simpel is het

de oplossing in het doosje heeft nog wat meer mensen nodig zegt de man
dan kan het open dan zal het jullie de oplossing geven

en langzaam komen jullie met de hele horde
aan de kant te staan van het doosje

wat zijn jullie blij dat jullie elkaar eindelijk hebben gevonden
nooit weer willen jullie elkaar kwijt

De oare kant (het Friese origineel)

bist allinnich thús it is sinneskyn waar
en út `e fierte wei komt in man mei in doaske ûnder de earm
hy wiuwt nei dy

rinst him in eintsje yn `e mjitte
groetest him en jim fûstkje

hy seit dat er bliid is dy te treffen op dizze skoandere dei
dat jim tún der kreas by leit
en wat sit it hûs knap yn `e ferve

hy seit dat er al in skoft ien siket om sjen te litten
wat der yn it doaske sit
mar hy is wat roppich en freget earst
om in flaubyt

hastich set er de tosken yn de koeke
en spielt de hap troch mei kofje
dy’t krekt út `e pot komt

wolst net leauwe wat der yn dit doaske sit laket er
it is in oplossing foar alles
mar foar ien of twa man
giet it net botte lang iepen

mei hoe mear’t we binne
hoe mear’t we fan de ynhâld te sjen krije en hoe mear’t
we foar oaren betsjutte kinne

ik kin wol wat lju seist
skriuwst in briefke
en krigest de jas

tegearre gean jim op paad
freonen fan freonen komme derby
oeral wurde jim gastfrij ûnthelle
elkenien wol graach ferhelpe
wat der mis is

sa simpel is it

de oplossing yn it doaske hat noch wat lju noadich seit de man
dan kin it iepen dan sil it jim de oplossing jaan

en stadich komme jim mei de hiele kliber
oan de kant te stean fan it doaske

wat binne jim bliid dat jim inoar einliks fûn ha
noait wer wolle jim inoar kwyt

https://jetnijkamp.nl/bunkerleven

Bunkerexpo op Terschelling door Jet Nijkamp