Het sneeuwklokje van mevrouw Hansma-Hoogedijk

mevrouw hansma-hoogedijk weet even geen plek
wanneer haar gevraagd wordt waar ze het liefst op de foto wil
het is half januari en de 98-jarige oud-boerin begint
in woonzorgcentrum de skûle tussen vers grasland en naakte akkers
een paar keer achter elkaar over voorjaar nieuw leven
het groen het alles in de knop

rosa van net niet veertig rijdt haar naar een kaal bos
aan de rand van het dorp en in het mos
dat als een trui met kruispatronen strak om de stam zit
ziet mevrouw hansma-hoogedijk licht
nieuw leven het alles in de knop

ze kiest voor een sneeuwklokje dat het hoofd
boven een glinsterende bladvloer uitsteekt
vertelt over het gerinkeldekinkel van lege melkbussen
die tegen elkaar aan botsten wanneer de weidewagen
het land in gereden werd

we laten de foto weg waarop de handvatten
van de rolstoel te zien zijn

door het donkere vlak van haar open mond
leek het ook te veel of ze haar gebit was vergeten

nu komt in vlammend zwart-wit
een vrouw van dertig lentes eerder
ons tegemoet

die gewoon op een stoel zit

Foto door Rosa van Ederen – http://www.rosavanederen.nl/

It snieklokje fan frou Hansma-Hoogedijk

frou hansma-hoogedijk hat net in plak yn `e holle
as har frege wurdt wêr’t se it leafst op `e foto wol
it is healweis jannewaris en de 98-jierige âldboerin begjint
yn wensoarchsintrum de skûle tusken farsk gers en neaken boulân
in pear kear achter inoar oer maitiid nij leven
it grien it alles yn ‘e knop

rosa fan krekt gjin fjirtich rydt har nei in keal bosk
oan ‘e râne fan it doarp en yn it moas
dat as in trui mei krúspatroanen strak om `e stam sit
sjocht frou hansma-hoogendijk ljocht
nij leven it alles yn ‘e knop

se kiest in snieklokje dat de kop
boppe in glinsterjende blêdflier útstekt
tfertelt oer it rinkeldekinkel fan lege molkbussen
dy’t tsjin inoar oan botsten as de molkekarre
it lân yn brocht waard

we litte de foto wei wêrop’t de hânfetten
fan ‘e rolstoel te sjen binne

troch it donkere flak fan har iepen mûle
like it ek tefolle of se har gebit fergetten wie

no komt yn flamjend swart-wyt
in frou fan tritich maitiden earder
ús yn `e mjitte

dy’t gewoan op in stoel sit

Locatie: https://www.elkander.frl/de-skule

Met bij elke editie muzikant Zea, fotografe Rosa van Ederen en steeds een andere gastdichter trok Tsead Bruinja de provincie Fryslân door om in 11 woonzorginstellingen met oudere Friezen verhalen op te tekenen, in poëzie, muziek en beeld. De betrokken ouderen werkten onder begeleiding van de kunstenaars aan een zelfportret of kregen naar aanleiding van een gesprek over hun leven een gedicht, foto of liedje terug. Tijdens een openbare slotpresentatie konden alle bewoners, verzorgers en familie onder het genot van een drankje en een hapje kijken naar de nieuwe foto’s en luisteren naar de nieuwe gedichten en liedjes. Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Prins Bernard Cultuurfonds, het Lira Fonds en de stichting Dichter des Vaderlands.

* Door corona zijn er uiteindelijk vier van de edities uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een doorstart door een andere organisatie.

Nieuwjaarsborrel Auteursbond en Lira + Tweede editie Portretten in Poëzie te Metslawier