Sluikreclamebelasting

op vrijdag- en zaterdagmiddag pakt oud-slager monsma de auto
en rijdt van zijn aanleunwoning in metslawier
naar het café in lauwersoog

daar wachten van de vijfentwintig stamgasten
die na twintig jaar over zijn gebleven
er nog vijf op zijn sterke verhalen

hij straalt helemaal als hij mij vertelt
over de mooiste jaren van zijn leven

toen zijn oudste dochter met hem in de zaak stond
en ze de dag samen kapot lachten
heit moet ophouden zei ze dan
dit komt niet goed

een week duurde het voordat mevrouw monsma de zaak weer in kwam
nadat monsma haar de groentepotjes met het etiket
naar de muur had laten draaien

vanwege de sluikreclamebelasting
had hij gezegd

bij supermarkt centra vroeg ze verbaasd
waarom de potjes nog niet goed stonden

ken je hem nu nog niet dat stuk ongeluk
lachte de baas

zo hebben ze mij bij super de boer in kollum
als jongetje van vijftien ook wel eens beet genomen
ik moest naar de kaf om een treeloze ladder
en spijkergaten het liefst gegalvaniseerd

monsma moet het maar eventjes vertellen
daar in lauwersoog aan die laatste vijf maten
en dan na drie pilsjes en een paar 0.0’tjes

met de beide nieuwe heupen
en het kapotte hart dat klopt
als het leven

terug naar de aanleunwoning
in metslawier

Foto door Rosa van Ederen – http://www.rosavanederen.nl/

Sluikreklamebelesting

freeds en sneontemiddeis krijt âldslachter monsma de auto
en rydt fan syn oanleunwenning yn mitselwier
nei it kafee yn lauwersoog

dêr wachtsje fan de fiifentweintich stamgasten
dy’t nei tweintich jier oerbleaun binne
der noch fiif op syn sterke ferhalen

it straalt him ta de kop út as er my fertelt
oer de moaiste jierren fan syn libben

doe’t syn âldste dochter mei him yn `e saak stie
en se de dei tegearre stikken laken
heit moat ophâlde sei se dan
dit komt net goed

in wike duorre it foardat frou monsma de saak wer yn kaam
neidat monsma har de grientepotsjes mei it etiket
nei de muorre draaie liet

fanwege de sluikreklamebelesting
hie er sein

by de centra frege se fernuvere
wêrom’t dêr de potsjes noch net goed stienen

kinst him no noch net dat ûngelok
lake de baas

sa ha se my by super de boer yn kollum
as jonkje fan fyftjin ek wolris te fiter hân
ik moast nei de kaf om in triemleaze ljedder
en spikergatten it leafst galvaniseard

monsma moat it mar efkes fertelle
dêr yn lauwersoog oan dy lêste fiif maten
en dan nei trije pilskes en in pear 0.0’tsjes

mei de beide nije heupen
en it stikkene hert dat kloppet
as it leven

werom nei de oanleunwenning
yn mitselwier

Locatie: https://www.elkander.frl/de-skule

Met bij elke editie muzikant Zea, fotografe Rosa van Ederen en steeds een andere gastdichter trok Tsead Bruinja de provincie Fryslân door om in 11 woonzorginstellingen met oudere Friezen verhalen op te tekenen, in poëzie, muziek en beeld. De betrokken ouderen werkten onder begeleiding van de kunstenaars aan een zelfportret of kregen naar aanleiding van een gesprek over hun leven een gedicht, foto of liedje terug. Tijdens een openbare slotpresentatie konden alle bewoners, verzorgers en familie onder het genot van een drankje en een hapje kijken naar de nieuwe foto’s en luisteren naar de nieuwe gedichten en liedjes. Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het Prins Bernard Cultuurfonds, het Lira Fonds en de stichting Dichter des Vaderlands.

* Door corona zijn er uiteindelijk vier van de edities uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een doorstart door een andere organisatie.

Tweede editie Portretten in Poëzie - tour langs Friese verzorgingshuizen